Επιτήρηση Συντήρηση Εγκαταστάσεων

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας του κτιρίου και αφορά μια συστηματική, οργανωμένη και συνεχή δραστηριότητα που αποτελείται από μια σειρά διοικητικές, τεχνικές και οικονομικές παρεμβάσεις (ενεργειακή επιθεώρηση, παρακολουθήσεις, συντήρηση εγκαταστάσεων, λήψη μέτρων). Η enefsys-ενεργειακή αναλαμβάνει την ενεργειακή διαχείριση κατοικιών ή κτιριακών συγκροτημάτων με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει:

Έλεγχο και μετρήσεις στο κέλυφος και τις κτιριακές εγκαταστάσεις για την καταγραφή του ενεργειακού αποτυπώματος σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή και τη διαχρονική εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης με σκοπό τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Προσδιορισμό των στόχων ενεργειακής κατανάλωσης.

Οικονομοτεχνική μελέτη για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτοματοποίηση ελέγχου, που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Δημιουργία αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων και συνεχής ενημέρωσή του.

Σύνταξη ενεργειακών εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διενέργεια ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Προτάσεις χρηματοδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων.

Επίβλεψη εγκατάστασης ενεργειακών εφαρμογών.