Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Το προσωπικό της enefsys αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες υπαγωγής στο πρόγραμμα και την εκτέλεση των εργασιών.

Αναλαμβάνει επίσης την τραπεζική διαδικασία. Διαβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

 

 

 

Τι είναι το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι ένα πρόγραμμα χορήγησης χαμηλότοκων δανείων σε συνδυασμό με επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ιδιοκτήτες κατοικιών και αφορά στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Συγκεκριμένα αφορά σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία και οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή μιας κατοικίας

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί έως τις 31.12.2009.
 2. Να φέρει οικοδομική άδεια ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα (περιπτώσεις παρ. 2, άρθρου 23 του ν. 4014/2011)
 3. Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 4. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 

Με ποια εισοδηματικά κριτήρια γίνεται η χορήγηση δανείου και η επιδότηση επιτοκίου

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 1. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 2. Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β:
 • Κατηγορία Α1.Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70% – Ατομικό δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 12.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 20.000€
 • Κατηγορία Α2.Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35% – Ατομικό δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 40.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 60.000€
 • Κατηγορία Β.Επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15% – Ατομικό δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 60.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 80.000€

 

Ποιες παρεμβάσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να καταλήγει σε αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (kWh/m2).

Ο αποδεκτός από το πρόγραμμα προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 €/ιδιοκτησία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και διαμορφώνεται βάσει των παραστατικών δαπανών.

 

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Το πρόγραμμα επιδότησης και επιχορήγησης δανείου είναι πενταετές και λήγει στις 31/12/2015. Εάν κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα πχ στις 31/12/2013, θα κάνει χρήση του προγράμματος για δύο έτη, δηλαδή δεν θα πληρώνει τόκους στο ποσό που έχει δανειστεί, ενώ για τα υπόλοιπα τρία, το υπολειπόμενο ποσό τοκίζεται με χαμηλό επιτόκιο από την συνεργαζόμενη τράπεζα. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ενδέχεται να παραταθεί πέραν του 2015.

 

Υπάρχει ανώτατο όριο στις δαπάνες

Το υπουργείο επιβάλει ένα ανώτατο ποσό για κάθε είδους παρέμβαση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Εάν η δαπάνη υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου, την διαφορά καλείται να καλύψει ο ιδιοκτήτης με ίδια κεφάλαια, ή μέσω δανεισμού από την συνεργαζόμενη τράπεζα, εκτός προγράμματος.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης

1. Α. Συρόμενα ή επάλληλα

1. Β. Ανοιγόμενα

1. Γ. Μόνο υαλοπίνακες

1. Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα

1. Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια/ρολά): 250 €/m2

1. Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια/ρολά): 280 €/m2

1. Γ. Μόνο υαλοπίνακες: 75 €/m2

1. Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα: έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής

2. Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος

2. Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους και πιλοτής

2. Γ. Εσωτερική θερμομόνωση

2. Α. Για δώμα: 40 €/m2

2. Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους και πιλοτή: 50 €/m2

2. Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

3. Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

3. Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας – λέβητας

3. Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης

3. Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ

3. Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης

3. Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

i) για Ρ<70 kW: 6.000 €

ii) για 70≤Ρ<150 kW: 8.000 €

iii) για Ρ≥150 kW: 11.000 €

3. Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας – λέβητας: έως 5.000 €

3. Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία

3. Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €

3. Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα

         

 

Πόσο διαρκεί η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τελικής έγκρισης της αίτησης, σε συνεργασία με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό διαρκεί κατά μέσο όρο από τρεις έως τέσσερεις μήνες. Η enefsys αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες διεκπεραίωσης του φακέλου υποβολής καθώς και τις διαδικασίες τραπεζικής υποστήριξης.