Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777
210 9637395

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ – ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ – ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑνΕΚ

Επενδυτικά σχέδια ύψους από 20.000 έως 200.000 ευρώ, επιχορηγεί το «υπερ – πρόγραμμα» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, δηλαδή η δημόσια δαπάνη, ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη δράση από άποψης χρημάτων που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το ποσοστό της επιδότησης, κυμαίνεται από 50% έως 65%, κάτι που σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις υπαχθούν, θα μπορούν να λάβουν από 13.000 έως 130.000 ευρώ. Έμφαση δίνεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό, όπως φαίνεται και στον πίνακα του χρηματοδοτικού σχήματος, η ένταση της ενίσχυσης, είναι μεγαλύτερη από ότι στις άλλες.


Η enefsys σχεδιάζει και υλοποιεί έργα ενεργειακής αναβάθμισης, παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά, και λειτουργεί ως ενεργειακός σύμβουλος.  Επιδοτούμενες παρεμβάσεις : παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμογή net metering, συστήματα θέρμανσης/ψύξης/ζεστού νερού, αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου, ενεργειακά κουφώματα και μονώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία διαθέτουμε πολυετή και σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών επιδοτούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων,   αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης της επένδυσής σας, την υλοποίηση των έργων, καθώς και την συνολική διαχείριση του έργου σας μέχρι την τελική ολοκλήρωση και αποπληρωμή του στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ του ΕΠΑΝΕΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9637395 / 6944 682886 ή στο info@enefsys.gr  ή επισκεφθείτε το www.enefsys.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργαλειοθήκη του ΕΠΑΝΕΚ.


Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και της αξιολόγησής τους θα εφαρμοστεί η μέθοδος «first in – first out» με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να αξιολογούνται με την υποβολή τους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να εντάσσονται άμεσα προς πληρωμή. Δηλαδή, δεν θα οριστεί κάποιο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων, ώστε αυτές (οι αιτήσεις) να αξιολογηθούν μαζικά και συγκριτικά και στο τέλος να ανακοινωθούν οι επιλαχόντες. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού και όποιος πληροί της προϋποθέσεις θα εντάσσεται αμέσως. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που υποβάλει αίτηση θα κρίνεται θετικά, αλλά μόνο εάν συγκεντρώνει βαθμολογία άνω του 50 για το σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων.

Τα κριτήρια Αξιολόγησης

Ως On/Off κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, οι διακρίσεις – βραβεύσεις της επιχείρησης

Όπως προαναφέρθηκε, αν η βαθμολογία είναι πάνω από 50, τότε η επιχείρηση υπάγεται «αυτόματα» στο πρόγραμμα. Αν είναι χαμηλότερη, απορρίπτεται.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

  1. Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
  2. Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
  3. Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών
  4. Δαπάνες μισθολογικού κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).

Οι τομείς προτεραιότητας

Πέραν των κριτηρίων και των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται – κατά προτεραιότητα – στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

– Ενέργεια

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

– Υγεία

– Υλικά – Κατασκευές

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών, επιδοτείται με διαφορετικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50%.

Επειδή στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική για το λόγο αυτό, όπως φαίνεται στον πίνακα τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα (μπορεί να φτάσουν μέχρι 65%).

Παράλληλα, στο πλαίσιο κινητροδότησης των επιχειρήσεων για αναζήτηση νέων αγορών, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν τις κατηγορίες δαπανών για αγορά εξοπλισμού για συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων που επίσης μπορεί να ανέλθει στο 65%. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η επιδότηση του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου μπορεί να ανέλθει επίσης έως το 65%.

Οι δαπάνες πιστοποίησης

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες πιστοποίησης, οι οποίες μπορούν να αποτελούν και το 100% του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η επιδότηση θα χορηγείται για τις εξής κατηγορίες:

1.Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

1.1 Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την νομοθεσία, ήτοι επιτρεπόμενα συστατικά, αναφορές στην ετικέτα (labeling και τεχνική μετάφραση), ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο στην χώρα των προϊόντων

– Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.

– Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ ecolabel)

– Βιομηχανικοί έλεγχοι

– Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
– CE

– ΕΝ 15088

– ΕΝ 998-2

– ΕΝ 1090-1

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση προϊόντων (προπαρασκευαστικές ενέργειες + επιθεώρηση +έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 1.1 είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος.

Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

1.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.

– Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)

– Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801)

– Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (FSCC 22000 , IFS, BRC)

– Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

– Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)

– Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

– Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)

– Συστήματα Κοινωνικής Ευθύνης (SA 8000)

– Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher)

– Προαιρετικές Πιστοποιήσεις που απατούνται από τις χώρες προορισμού.

Αναδημοσίευση από :

Σταμάτης Ζησίμου
s.zisimou@euro2day.gr