Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Φωτοβολταΐκό Σύστημα σε Βιομηχανική Στέγη

Διασυνδεδεμένο ΦΒ σύστημα 72 KWp σε βιομηχανική στέγη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Πρόκειται για τρια δώματα ΒόρειοΑνατολικού – ΝότιοΔυτικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού περίπου 2.000 τμ.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ 72 KWp ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Το έργο αφορά σε βιομηχανική στέγη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Πρόκειται για τρια δώματα ΒόρειοΑνατολικού – ΝότιοΔυτικού προσανατολισμού, συνολικού εμβαδού περίπου 2.000 τμ.

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 71,91 KWp, αποτελούμενο από 306 πλαίσια ισχύος 235 Wτης εταιρείας ExelGroup (ESPseries 60 Poly 235), χωροθετήθηκε, σε κλίση 20⁰, στα 3 δώματα ως εξής:

  • 170 πλαίσια τοποθετήθηκαν σε 15 σειρές και διάταξη τριών landscape στο πρώτο δώμα,
  •  51 πλαίσια τοποθετήθηκαν σε 4 σειρές και διάταξη δύο portrait στο δεύτερο δώμα, και
  • 85 πλαίσια τοποθετήθηκαν σε 5 σειρές και διάταξη δύο portrait στο τρίτο δώμα.

Οι αντιστροφείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι μονοφασικοί ισχύος 8 KWτης εταιρείας ΑΒΒ (PVS 300).

Σύστημα Στήριξης.  Εκρίθη αναγκαίο να σχεδιαστεί από την enefsys ειδικό σύστημα στήριξης λόγω των υφιστάμενων ανεμοπιέσεων με την βοήθεια πεπερασμένων στοιχείων.  «Σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη υπολογισμού των φορτίων λόγω ανέμου επί της εγκατάστασης των Φ/Β στοιχείων, το σύνολο των απαιτούμενων μαζών αντίδρασης (αντίβαρα) για την εξασφάλιση της εγκατάστασης έναντι φορτίων ανέμου (κυρίως αποκόλληση) καθιστά απαγορευτική τη χρήση ερμάτωσης ως σύστημα στήριξης της εγκατάστασης. Από την άλλη, η ύπαρξη μόνωσης ανεστραμμένου δώματος δεν ευνοεί την αγκύρωση /κοχλίωση των Φ/Β στοιχείων στην πλάκα του κτηρίου. Προκύπτει έτσι η ανάγκη σχεδιασμού ενός συστήματος στήριξης το οποίο θα απαιτεί τα ελάχιστα δυνατά σημεία αγκύρωσης στην πλάκα του κτηρίου αλλά παράλληλα θα προσφέρει στην εγκατάσταση των Φ/Β στοιχείων την απαιτούμενη δυσκαμψία χωρίς να εντείνει τοπικά την υπάρχουσα κατασκευή (κτίριο) σε μη ανεκτά επίπεδα. Στην παρούσα έκθεση μελετάται σύστημα στήριξης αποτελούμενο από μεταλλικές δοκούς αγκυρωμένες στα ελάχιστα κατά το δυνατόν σημεία. Παράλληλα, προτείνεται η χρήση ανεμοφρακτών στις βόρειες πλευρές των σειρών των Φ/Β ώστε να μειωθούν τα φορτία του ανέμου».  Η μελέτη χωροδυκτιόματος με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων βρίσκεται παρακάτω.

Οι βάσεις στήριξης του συστήματος είναι της εταιρείας Δίκτυο Αλουμίνιου “ALNETCO”.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 02/11/2011. Η προβλεπόμενη παραγωγή του συστήματος ανέρχεται στις 95.784 KWhrs ετησίως.

Θέση έργου: Μεταμόρφωση Αττικής
Τύπος έργου: Στέγη, Βιομηχανική
Ισχύς: 71,91 kWp
Ημ/νια ολοκλήρωσης: 31/10/2011
Τύπος φ/β πλαισίων: Exel Group, ESP Series 60 Poly 235
Τύπος αντιστροφέων: ABB, PVS 300 8 kW μονοφασικός
Τύπος βάσεων στήριξης: Δίκτυο Αλουμινίου «ALNETCO»
Κλίση πλαισίων/Αζιμούθιο: 20°/0°