Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Επιχειρήσεις

Εξοικονόμηση ενέργειας στον επαγγελματικό τομέα ισοδυναμεί με αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου, στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στην παραγωγική διαδικασία

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.  Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος για ηλεκτρισμό, θέρμανση, ψύξη, αερισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης μπορεί να ελεγχθεί και να συμβάλει στην μείωση του λειτουργικού κόστους, με τον κατάλληλο ενεργειακό σχεδιασμό, που απαιτεί μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, κατάρτισης ενός σχεδίου δράσης και επιλογή των βέλτιστων τεχνολογικών και οικονομικών λύσεων. Βασικό κριτήριο επιλογής των λύσεων είναι η άμεση εφαρμοσιμότητα τους με ιδιαίτερη βαρύτητα στο κόστος επένδυσης και την αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση και αποτελούνται από Οριζόντια μέτρα (Συλλογή ενεργειακών στοιχείων και προβλέψεων) και Εξειδικευμένα μέτρα ανά επιχείρηση.

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Ενεργειακές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

  • Energy Service Company – ESCO
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Ενεργειακός Σύμβουλος
  • Ενεργειακές Μελέτες
  • Αναπτυξιακός Νόμος

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υπηρεσίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας για επιχειρήσεις

Η enefsys εξειδικεύεται στην παροχή καθετοποιημένων υπηρεσιών και έργων σε επαγγελματικά κτίρια και επιχειρήσεις.  Ξενοδοχεία, Σχολεία, Νοσοκομεία, κλπ.

  • Φωτοβολταΐκά – Net metering
  • Φωτισμός LED
  • Αντλίες Θερμότητας – Κλιματισμός
  • Ηλιοθερμικά Συστήματα
  • Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

Προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ο ενεργειακός τομέας ως κύριος υπεύθυνος για την ρύπανση του περιβάλλοντος απαιτεί την ανεξαρτητοποίηση από τις ρυπογόνες πηγές παραγωγής, και την στροφή προς ήπιες και φιλικές με το περιβάλλον τεχνολογίες, και παράλληλα ευαισθητοποίηση στην σωστή διαχείριση της.  Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες κακών κατασκευαστικών πρακτικών, έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα κατοικιών κατασκευασμένες λάθος, με κακή επιλογή υλικών, πλημελώς ή καθόλου μονωμένες, ενεργοβόρες και ακριβές στην συντήρηση τους.